I ciebie i mnie stworzono do rzeczy wielkich. Nie stworzono nas byśmy przeszli przez życie bez celu .A ową wielką rzeczą jest kochać i być kochanym

Matka Teresa z Kalkuty
,

Przedszkole otwarte jest na oczekiwania i potrzeby dzieci, którym przyszło zmierzyć sie z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i deficytami. Przygotowuje dzieci do życia poprzez rozwijanie kompetencji poznawczych, społecznych i twórczych. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie, aktywne poszukiwanie oraz odkrywanie. Dzieci są wdrażane do troski o własne zdrowie oraz do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się korzystać z jej zasobów.

Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy podejmując działania mające na celu kształtowanie poczucia własnej wartości i zachęca do pokonywania trudności i ograniczeń. Na terenie przedszkola tworzymy sytuacje dające dzieciom możliwość samorealizacji oraz poznawania swoich możliwości i talentów. Dzieci uczą się zachowań społecznych powszechnie akceptowanych, poznają prawa i obowiązki, sposoby postępowania w relacjach z innymi, wartości uniwersalne takie jak dobro, prawda, piękno, odpowiedzialność, przyjaźń, szacunek i tolerancja. W przedszkolu kształtuje się poczucie tożsamości narodowej dziecka opartej na tradycjach rodzinnych, kulturze regionu i narodu.

Cele dydaktyczne

Głównym celem koncepcji jest organizowanie procesów edukacyjnych i rewalidacyjnych, które sprzyjać będą nabywaniu przez dzieci wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. By osiągnąć cel nauczyciele monitorują i analizują osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnianiem jego możliwości rozwojowych. Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci, przyczyniają się do rozwijania umiejętności i zainteresowań dzieci i stanowią podstawę do modyfikowania programów wychowania przedszkolnego realizowanych przez przedszkole.

Cele opiekuńcze przedszkole realizuje wspomagając rozwój dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji społecznej. Nauczyciele rozpoznają możliwości psychofizyczne oraz potrzeby rozwojowe i sytuację rodzinną każdego dziecka, wykorzystując zgromadzone informacje do podejmowania określonych indywidualnych działań edukacyjnych. Jeśli zachodzi taka potrzeba, w przedszkolu podejmowane są działania antydyskryminacyjne.

które są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka. Współpracujemy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami udzielającymi pomocy dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną.

Zasady współpracy zespołu pedagogicznego

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego, a także dodatkowe kwalifikacje specjalistyczne do prowadzania zajęć z rytmiki, psychologa, logopedę, nauczyciela języka angielskiego, pedagoga terapeutę. Sprawność organizacyjna oparta jest o statut przedszkola oraz system obowiązujących regulaminów i procedur. Powołane zostały zespoły zadaniowe, których zadaniem jest sprawne wykonywanie zadań i rozwiązywanie problemów. Pracownicy przedszkola tworzą życzliwy klimat współdziałania i przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy oraz pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.

Współpraca z rodzicami

 W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.

Rodzice są partnerami przedszkola. Przedszkole pozyskuje, podejmuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy w celu współdecydowania w sprawach przedszkola podejmowanych na rzecz dzieci. Nauczyciele są partnerami rodziców.

Formy współpracy z rodzicami:

  • zebrania ogólne i grupowe,
  • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
  • konsultacje i porady indywidualne,
  • warsztaty zwiększające umiejętności wychowawcze rodziców – pedagogizacja,
  • wspólne organizowanie uroczystości, konkursów,

Współpraca z instytucjami środowiska lokalnego

Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. W przedszkolu prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów przedszkola oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie realizuje inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. Przedszkole w sposób systematyczny i celowy z uwzględnieniem specyfiki jego działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływając korzystnie na rozwój dzieci.